Сауна Уфа

Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима

0 58

Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима

    <img title="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" src="/wp-content/uploads/2020/11/magaziny-bashkirii-oshtrafovali-na-1-mln-rublej-za-nesobljudenie-masochnogo-rezhima-224add3.JPG" alt="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" />
    <img title="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" src="/wp-content/uploads/2020/11/magaziny-bashkirii-oshtrafovali-na-1-mln-rublej-za-nesobljudenie-masochnogo-rezhima-8539936.JPG" alt="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" />
    <img title="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" src="/wp-content/uploads/2020/11/magaziny-bashkirii-oshtrafovali-na-1-mln-rublej-za-nesobljudenie-masochnogo-rezhima-8d5dae0.JPG" alt="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" />
    <img title="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" src="/wp-content/uploads/2020/11/magaziny-bashkirii-oshtrafovali-na-1-mln-rublej-za-nesobljudenie-masochnogo-rezhima-93fa4c9.JPG" alt="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" />
    <img title="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" src="/wp-content/uploads/2020/11/magaziny-bashkirii-oshtrafovali-na-1-mln-rublej-za-nesobljudenie-masochnogo-rezhima-ad34a4d.JPG" alt="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" />    <img title="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" src="/wp-content/uploads/2020/11/magaziny-bashkirii-oshtrafovali-na-1-mln-rublej-za-nesobljudenie-masochnogo-rezhima-07798ea.JPG" alt="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" />


    <img title="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" src="/wp-content/uploads/2020/11/magaziny-bashkirii-oshtrafovali-na-1-mln-rublej-za-nesobljudenie-masochnogo-rezhima-d079e3f.JPG" alt="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" />
    <img title="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" src="/wp-content/uploads/2020/11/magaziny-bashkirii-oshtrafovali-na-1-mln-rublej-za-nesobljudenie-masochnogo-rezhima-26915a0.JPG" alt="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" />
    <img title="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" src="/wp-content/uploads/2020/11/magaziny-bashkirii-oshtrafovali-na-1-mln-rublej-za-nesobljudenie-masochnogo-rezhima-cb069cd.JPG" alt="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" />
    <img title="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" src="/wp-content/uploads/2020/11/magaziny-bashkirii-oshtrafovali-na-1-mln-rublej-za-nesobljudenie-masochnogo-rezhima-7328a92.JPG" alt="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" />
    <img title="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" src="/wp-content/uploads/2020/11/magaziny-bashkirii-oshtrafovali-na-1-mln-rublej-za-nesobljudenie-masochnogo-rezhima-1f97a23.JPG" alt="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" />


    Фото: Олег Яровиков     


      Фото: Олег Яровиков    <img title="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" src="/wp-content/uploads/2020/11/magaziny-bashkirii-oshtrafovali-na-1-mln-rublej-za-nesobljudenie-masochnogo-rezhima-a30fb60.JPG" alt="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" /></p>    


    <p><img title="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" src="/wp-content/uploads/2020/11/magaziny-bashkirii-oshtrafovali-na-1-mln-rublej-za-nesobljudenie-masochnogo-rezhima-9a45581.JPG" alt="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" /></p> 


    <p><img title="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" src="/wp-content/uploads/2020/11/magaziny-bashkirii-oshtrafovali-na-1-mln-rublej-za-nesobljudenie-masochnogo-rezhima-81803b2.JPG" alt="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" /></p> 


    <p><img title="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" src="/wp-content/uploads/2020/11/magaziny-bashkirii-oshtrafovali-na-1-mln-rublej-za-nesobljudenie-masochnogo-rezhima-53467f6.JPG" alt="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" /></p> 


    <p><img title="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" src="/wp-content/uploads/2020/11/magaziny-bashkirii-oshtrafovali-na-1-mln-rublej-za-nesobljudenie-masochnogo-rezhima-776318b.JPG" alt="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" /></p> 


    <p><img title="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" src="/wp-content/uploads/2020/11/magaziny-bashkirii-oshtrafovali-na-1-mln-rublej-za-nesobljudenie-masochnogo-rezhima-a701532.JPG" alt="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" /></p> 


    <p><img title="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" src="/wp-content/uploads/2020/11/magaziny-bashkirii-oshtrafovali-na-1-mln-rublej-za-nesobljudenie-masochnogo-rezhima-7f1e942.JPG" alt="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" /></p> 


    <p><img title="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" src="/wp-content/uploads/2020/11/magaziny-bashkirii-oshtrafovali-na-1-mln-rublej-za-nesobljudenie-masochnogo-rezhima-472cc92.JPG" alt="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" /></p> 


    <p><img title="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" src="/wp-content/uploads/2020/11/magaziny-bashkirii-oshtrafovali-na-1-mln-rublej-za-nesobljudenie-masochnogo-rezhima-1a5e8d2.JPG" alt="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" /></p> 

    <p><img title="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" src="/wp-content/uploads/2020/11/magaziny-bashkirii-oshtrafovali-na-1-mln-rublej-za-nesobljudenie-masochnogo-rezhima-62254e6.JPG" alt="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" />
    <img title="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" src="/wp-content/uploads/2020/11/magaziny-bashkirii-oshtrafovali-na-1-mln-rublej-za-nesobljudenie-masochnogo-rezhima-d0f36a0.JPG" alt="Магазины Башкирии оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима" /></p> 

  <p style="text-indent: 0em"> Более 1 млн рублей штрафов наложено на владельцев магазинов, в которых не соблюдается масочный режим, сообщили в пресс-службе регионального Минторга.

Как рассказали в ведомстве, с начала введения масочного режима проверены около 58,8 тысячи торговых организаций, в которых выявлено почти 500 нарушений.

Проверки магазинов проводятся совместно с представителями администраций муниципалитетов, правоохранительных органов и Управления Роспотребнадзора по Башкирии.

Один из таких рейдов по магазинам состоялся накануне в башкирской столице.

«На этот раз нарушителей нашли в «Пятерочке» на ул.Гафури и Beer Avenue на ул.Пушкина, — сообщил начальник отдела контрольных мероприятий Минторга Башкирии Владимир Сайгак. — В кассовой зоне супермаркета «Пятерочка» сотрудники обслуживали посетителей без перчаток. Ненадлежащим образом велся журнал учета температуры у сотрудников магазина».

Сауна Уфа

В торговом зале магазина Beer Avenue участники рейда не обнаружили разметку для соблюдения социального дистанцирования. Кроме того, отсутствовали памятки по вопросам профилактики коронавирусной инфекции, а также журналы по проведению обязательной дезинфекции помещений и замеры температуры у сотрудников.

«По всем выявленным нарушениям составлены соответствующие протоколы», — отметили в ведомстве и добавили, что рейды по магазинам будут продолжены.

Напомним, в республике также проводятся антиалкогольные рейды по магазинам в ночное время. Один из таких состоялся в Уфе сегодня ночью.

    ИА «Башинформ»

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

%d такие блоггеры, как: